Regio Kempen

Voor professionelen

De kernopdracht van FJC Kempen is het organiseren van intersectoraal casusoverleg.

Om casusoverleg mogelijk te maken vaardigen de kernpartners van het FJC liaisons of referentiepersonen af naar dit overleg. De kernpartners van het FJC zijn:

 • Lokale politie
 • Parket
 • Lokale besturen
 • CAW de Kempen
 • CGG Kempen
 • Agentschap opgroeien: ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) en sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ)
 • Justitiehuis
 • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Turnhout (VK)
 • Vrij CLB en CLB GO!Fluxus
 • Kind en Gezin

 

Doelstellingen van het FJC: stoppen van het geweld, (her)installeren van veiligheid, beschermen van slachtoffers en kinderen, verantwoordelijk stellen van plegers en aanpakken van onderliggende en aanverwante problematieken binnen cliëntsystemen.

Doelgroep van het FJC: Gezinnen met een problematiek van intrafamiliaal geweld waarbij:

 • de aanmelder zich zorgen maakt over de veiligheid van de gezinsleden;
 • intersectorale infodeling en risico-inschatting wenselijk is;
 • waar nodig een gecombineerd traject van politie, justitie en hulpverlening opgezet wordt.

 

FJC Kempen is nog in volle ontwikkeling. Het is zeker niet zo dat alle gezinnen met een geweldervaring behoren tot de doelgroep van het FJC. Het principe van subsidiariteit wordt toegepast.

Onder intrafamiliaal geweld verstaan we diverse typen (fysiek, seksueel, psychisch, economisch, ..) en vormen van geweld:

  • (ex) partnergeweld: belaging/stalking als vorm van (ex)partnergeweld
  • kindermishandeling: kinderen getuige van geweld wordt aanzien als kindermishandeling
  • ouderenmisbehandeling
  • oudermishandeling
  • sibblinggeweld: geweld tussen broers en zussen
  • eergerelateerd geweld

 

Cliënten staan centraal. Het FJC richt zich tot alle leden van het gezin die betrokken zijn in de geweldproblematiek: pleger, slachtoffer, kinderen als slachtoffer en/of getuigen van geweld, getuige en omstanders. Minimum 1 van de gezinsleden moet in arrondissement Turnhout verblijven of wonen.

Denk je eraan om een dossier aan te melden bij het FJC?

Professionelen die in hun werk te maken krijgen met een complexe gezinssituatie waarbinnen zich intrafamiliaal geweld afspeelt, kunnen zich wenden tot het FJC team. Je kan hen bereiken door een mail te sturen naar fjc.kempen@vlaanderen.be.

In deze brochure vind je alvast meer informatie over de werking van de expertentafel.

Expertentafel Pro

Hoe kan je aanmelden?

Je vult het aanmeldingsformulier in. Hier vind je alvast de link: https://work.regas.nl/caw/External/CreateSubmission/Index/551894940 (Opgelet! Opslaan = verzenden)

We verwachten dat het gezin maximaal door de aanmelder geïnformeerd wordt over de aanmelding. Indien dit niet lukt of niet mogelijk is bv. uit veiligheidsoverweging, geef dit dan zeker aan op het aanmeldingsformulier.

Om het gezin te informeren, kan je gebruik maken van onze cliëntfolder en cliëntfilmpjes (meerdere talen).  Indien je graag enkele cliëntfolders wilt ontvangen, stuur dan een mail naar fjc.kempen@vlaanderen.be.

Expertentafel cliënt

Onderaan vind je enkele filmpjes die je kan bekijken:

 • cliëntfilmpjes in verschillende talen (Nederlands-Frans-Engels-Duits-Berbers-Arabisch). Dit filmpje kan je samen met je cliënten bekijken.
 • film voor professionals
 • film met toelichting ketenplaat

 

1.Cliëntfilmpjes

Nederlands

Frans

Engels

Duits

Arabisch

Berbers

 

2. Film voor professionals

 

3. Film ketenplaat