Regio Kempen

Family Justice Center Kempen (FJC Kempen)

Intrafamiliaal geweld is een omvangrijk maatschappelijk probleem. De complexiteit ervan en de verwevenheid met problemen op verschillende levensdomeinen maakt het voor individuele diensten vaak onmogelijk om het geweld enkel vanuit hun eigen werkingskader en expertise te stoppen. Interdisciplinaire samenwerking is noodzakelijk om de veiligheid van alle gezinsleden te kunnen garanderen en het geweld te stoppen.

FJC Kempen is een regionale netwerkorganisatie die de expertise van verschillende diensten rond intrafamiliaal geweld bundelt. Het FJC wil in eerste instantie verwezenlijken dat gezinnen en diensten die geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld weten waar ze voor hulp- en dienstverlening terecht kunnen.

FJC Kempen hanteert als uitgangspunt dat multi- en interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk is om de veiligheid van alle gezinsleden te kunnen garanderen en geweld duurzaam te stoppen.

De kernopdracht van het FJC is het organiseren van intersectoraal casusoverleg en het inzetten van neutrale FJC regisseurs. Het casusoverleg wordt juridisch gekaderd in het Protocol  art. 458ter van het strafwetboek. Tijdens het overleg delen medewerkers van parket, politie, hulp- en dienstverlening en bestuur informatie met elkaar en wordt een geïntegreerd plan van aanpak opgesteld. Op het overleg wordt beslist of een FJC regisseur aangesteld wordt die het plan verder coördineert.

FJC Kempen werkt eveneens aan sensibilisering rond diverse vormen van intrafamiliaal geweld en  treedt op als expertisecentrum voor iedereen die vragen heeft rond dit thema.

FJC Kempen is lid van de European Family Justice Center Alliance (EFJCA).

Regio FJC Kempen: bestuurlijk arrondissement Turnhout.

Waarvoor kan u bij ons terecht? 

U bent slachtoffer, pleger, omstaander, getuige, …. 

  • U kan bij ons terecht voor een lotgenotencontact. We hebben op dit moment een vrouwengroep partnergeweld. Deze komt de 4de vrijdag van de maand samen. Dit van 11u tot 13u.  Als u zelf nood heeft aan een lotgenotencontact mag u contact opnemen met ons via het emailadres fjc.kempen@vlaanderen.be

Het FJC is momenteel niet rechtstreeks toegankelijk. Aanmeldingen van gezinnen bij het FJC verlopen altijd via een professionele instantie. We verwijzen je via deze weg graag door naar onze partnerorganisaties.

  • 1712
  • CAW de Kempen is telefonisch bereikbaar via het gratis nummer 0800 13 500. Mailen kan naar onthaal@cawdekempen.be.
  • Je kan ook altijd terecht bij je plaatselijk OCMW.

 

Bekijk zeker ook de brochure van FJC Kempen: Stop geweld in huis. Veilig thuis | Vlaanderen.be

 

U bent professional

  • U heeft nood aan advies of coaching in een concreet dossier.
  • U heeft vragen over de werking van het FJC, zit met een complex dossier van intrafamiliaal geweld.

U kan contact opnemen met het FJC team via het contactformulier of door een mail te sturen naar fjc.kempen@vlaanderen.be.

 

 

Voor professionelen

De kernopdracht van FJC Kempen is het organiseren van intersectoraal casusoverleg.

Om casusoverleg mogelijk te maken vaardigen de kernpartners van het FJC liaisons of referentiepersonen af naar dit overleg. De kernpartners van het FJC zijn:

Lokale politie
Parket
Lokale besturen . . .

lees meer