Regio Antwerpen

Veilig Thuis Antwerpen

Intrafamiliaal geweld (IFG) is een complex thema dat ons allen aanbelangt. Het heeft immers verstrekkende gevolgen voor de levens van alle betrokken gezinsleden. IFG is dan ook ontoelaatbaar. We willen in het arrondissement Antwerpen IFG stoppen en ondersteuning bieden aan gezinnen om hun rechten op gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid te kunnen benutten. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar kwetsbare doelgroepen. Op deze manier leveren wij een actieve bijdrage aan een veiligere en gezondere samenleving.

Family Justice Center Antwerpen (FJC Antwerpen)

Het Family Justice Center Antwerpen wil vanop één locatie hulp bieden aan gezinnen die met intrafamiliaal geweld geconfronteerd worden. Door snel, adequaat en vraaggericht hulp te bieden, creëren we veiligheid in gezinnen.  FJC is momenteel een niet-rechtstreeks toegankelijke dienst. Dit wil zeggen dat cliënten via andere professionelen (arts, hulpverlener, politie-agent, ..) kunnen worden doorverwezen naar het FJC. Cliënten kunnen dan in het FJC terecht voor de meest uiteenlopende zorg en hulpverlening. Alle relevante diensten zijn ondergebracht op één locatie. Hierdoor kunnen intakes bij verschillende diensten plaatsvinden zonder risico op uitval. Ons uitgangspunt is een gezinsgerichte aanpak waarbij we de noden en behoeften van alle gezinsleden in aanmerking nemen.

CO3: Cliëntcentrale Organisatie met drie partners

CO3 is een apart team binnen het FJC Antwerpen dat werkt volgend het principe van de ketenaanpak. CO3 staat voor Cliëntcentrale Organisatie met drie partners: lokaal bestuur (stad en provincie), hulpverlening en veiligheid (politie, justitie). Dit project tracht door middel van een integrale ketenaanpak intrafamiliaal geweld te laten stoppen, herhaling te voorkomen en de beschermende factoren van een gezin te vergroten. Het project richt zich specifiek op gezinnen in een situatie van ernstig en langdurig geweld die problemen ervaren op minimum drie leefdomeinen waardoor hulpverlening moeilijk opgestart kan worden. Hulpverlening, politie en justitie werken nauw samen door middel van informatiedeling, intensieve afstemming en coördinatie van activiteiten. Deze samenwerking wordt vormgegeven volgens een procesketen die de verschillende doelstellingen en acties procesmatig organiseert (de ketenaanpak). Daarbij gaat niet alleen aandacht naar de geweldsfeiten, maar ook de  achterliggende problemen in het gezin komen aan bod. Er wordt per gezin een casusregisseur aangesteld die het plan van aanpak afstemt met het gezin om het intrafamiaal geweld te stoppen en de nodige hulp te coördineren. 

Meer informatie over de ketenaanpak, CO3, vindt u in onderstaand filmpjes. Ze zijn beschikbaar in verschillende talen (in volgorde: Nederlands, Arabisch, Berbers, Engels en Duits):

 

"Samenwerken is het toverwoord, de norm."

De realisatie van Veilig Thuis Antwerpen had niet mogelijk geweest zonder de steun van onze sponsors. Wij zijn hen erg dankbaar voor de geleverde steun. Veel dank aan de onderstaande organisaties die hun steentje hebben bijgedragen aan het Family Justice . . .

lees meer