Nieuwe aanpak IFG in Vlaanderen: Family Justice Centers zijn de toekomst

De aanpak van intrafamiliaal geweld is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Ook in Vlaanderen onstonden er innovatieve projecten zoals het Protocol van Moed en CO3. Ze bewezen dat samenwerking tussen hulpverlening en veiligheid niet alleen mogelijk was, maar ook beloftevolle resultaten opleverde. Er werd een cultuurbreuk gerealiseerd. In situaties van huiselijk geweld is samenwerken nu het uitgangspunt.

Voor de meest complexe IFG-casuïstiek is er dus een intensieve samenwerking tussen hulpverlening, politie en parket. CO3 is anno 2015 een geborgde ketensamenwerking die een significante meerwaarde is voor cliënten en samenwerkende partnerorganisaties.

De vraag is of de ontwikkeling daarmee stopt? Is er nog winst te behalen voor gezinnen die te lijden hebben onder intrafamiliaal geweld, maar niet thuishoren bij de doelgroep van CO3? De partners van CO3 zeggen alvast ja, en schuiven het Family Justice Center naar voor als model.

Binnen een Family Justice Center werkt een multidisciplinair team van professionals aan een geïntegreerde aanpak. Een slachtoffer van intrafamiliaal geweld meldt zich bij het centrum en vindt daar alle diensten onder één dak: politie, justitie, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, jongerenhulpverlening, advocatuur en artsen.

 

“Alle diensten onder één dak.”

 

Vanuit het verhaal van het slachtoffer wordt een gezamenlijk dossier opgebouwd, samen met verschillende diensten een traject uitgezet en een casemanager aangesteld. Alle hulp gebeurt ter plaatse.

Ook het overleg tussen zorg en veiligheid vindt plaats in datzelfde centrum. Het justitieel traject loopt in voortdurende afstemming met het hulpverleningstraject. Verschillende levensdomeinen worden betrokken: medische zorg, huisvesting, opvoedingsondersteuning, juridische hulp en schuldbemiddeling. Doorverwijzing is niet nodig daar quasi alle diensten in huis vertegenwoordigd zijn. Het grote voordeel voor de cliënt is duidelijke communicatie en een aanpak waarbij iedereen kort op de bal speelt, ook bij veranderende omstandigheden.