Voor professionelen

Op deze pagina vindt u meer informatie over het concrete aanbod van en de aanmelding bij Veilig Thuis Mechelen: FJC Mechelen en Korte Keten Mechelen.

Europees logo FJC MechelenAanbod Family Justice Center Mechelen

Het Family Justice Center (FJC) Mechelen is een multidisciplinair expertisecentrum dat verschillende partners (politie, parket, hulp- en dienstverlening en bestuur) samenbrengt. Het biedt vanop één fysieke locatie hulp aan professionals en gezinnen die met intrafamiliaal geweld geconfronteerd worden.

Het FJC Mechelen biedt verschillende mogelijkheden aan:

– Consult
– Aftoetsing verontrusting inzake intrafamiliaal geweld
– Gezamenlijke risico-inschatting
– Casuscoördinatie/ ketenaanpak
– Casusoverleg
– Cliëntoverleg
– Extra diensten (weerbaarheidstrainingen, vrijwilligerswerking, …)

Het FJC Mechelen gaat uit van volgende specifieke krachtlijnen:

1. Het FJC wil gezinnen met een IFG-problematiek helpen. Onder IFG worden alle vomen van intrafamiliaal geweld verstaan: partnergeweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, oudermishandeling, ouderenmis(be)handeling, siblinggeweld, ….

2. Het FJC wil tijdig inspelen op signalen of op verontrusting. Het doel is om het geweld in de gezinnen te stoppen, de veiligheid te (her)installeren en de draagkracht van alle gezinsleden te versterken.

3. Een intensieve samenwerking tussen de verschillende partners (politie, parket, hulp- en dienstverlening en bestuur) vormt hierbij een absolute meerwaarde.

4. Het FJC is een cliëntgerichte organisatie. De verschillende partners bundelen hun IFG-expertise onder één dak. Aanmelders, cliënten en FJC-partners ontmoeten elkaar op één fysieke locatie.

5. Het FJC legt een traject af op maat van én zoveel mogelijk in samenspraak met het gezin. De noden en behoeften van de verschillende gezinsleden vormen het vertrekpunt.

Aanmelden

Alle hulpverlenings-, politionele, justitiële en bestuursdiensten uit het arrondissement Mechelen kunnen rechtstreeks IFG-dossiers aanmelden bij het FJC. Dit kan via verschillende kanalen: telefonisch, via mail of ter plaatse.

Het FJC is momenteel een niet-rechstreeks toegankelijke dienst. Cliënten kunnen via deze professionalen wel worden doorverwezen naar het FJC.

Werking

Als professional kan je bij verontrusting inzake IFG bij het FJC terecht voor advies. Wanneer dit niet volstaat, kan het FJC een casusregisseur aanstellen die de verontrustende situatie aftoetst bij de  verschillende partners.

Op basis van een gezamenlijke risico-inschatting en het advies van de partners kan er een plan van aanpak worden opgesteld. Iedere partner neemt hierin vanuit zijn eigen expertise een rol op. Als aanmelder word je hier actief in betrokken en blijf je medeverantwoordelijk.

Het FJC richt zich op dossiers met een uiteenlopende ernstgraad. Multiproblem- en hoogrisicosituaties die een intensieve ketenaanpak vereisen, stromen door naar de Korte Keten en worden daar verder aangepakt en opgevolgd.

 

logoKKAanmelden bij Korte Keten Mechelen

Een dossier komt in aanmerking voor Korte Keten (KK) Mechelen als onderstaande criteria gelden:

– De situatie is erg complex; hulpverlening, strafrechtelijke en/of bestuurlijke maatregelen zijn afzonderlijk niet effectief genoeg. Er is een gecombineerde aanpak van hulp/zorg, strafrecht en bestuur nodig

–  Slachtoffer en/of kinderen verkeren in een onveilige situatie omwille van het geweld

– Er is sprake van een meervoudige problematiek op verschillende leefdomeinen (minimum 3), voorbeelden:

  • huisvesting
  • financiën
  • sociaal functioneren
  • psychisch functioneren (psychisch welzijn, psychopathie, psychiatrisch ziektebeeld, traumatische ervaringen, verslaving, mentale handicap, …)
  • lichamelijk functioneren (gezondheid, hygiëne, …)
  • praktisch functioneren (communicatie, zorg, ..),
  • problematieken op vlak van zingeving, dagbesteding, administratief statuut, opvoeding, interculturaliteit, generatieproblematiek, …

– Moeizame opstart van hulpverlenende, strafrechtelijke en/of bestuurlijke maatregelen.

KK Mechelen verwacht dat het cliëntsysteem vanaf de opstart betrokken wordt. Er wordt gepeild perspectieven, plannen en wensen. We streven ernaar dat cliënten betrokken worden en verantwoordelijkheid opnemen in het verbeteren van hun situatie. De focus ligt op de krachten van het gezin.

Belangrijk om te weten is dat KK Mechelen geen crisisinterventies doet. Elke aanmelder blijft vanuit zijn eigen organisatie verantwoordelijk voor dringende crisisinterventies.

In dringende en acute situaties, contacteert u politie op het nummer 101. Raadpleeg ook onze FAQ pagina: “Ik word als professional geconfronteerd met een situatie van intrafamiliaal geweld. Wat nu?”.