Regio Mechelen

Intrafamiliaal geweld is een omvangrijk maatschappelijk probleem. De complexiteit ervan en de verwevenheid met problemen op verschillende levensdomeinen maakt het voor individuele diensten vaak onmogelijk om het geweld enkel vanuit hun eigen werkingskader en expertise te stoppen. Interdisciplinaire samenwerking is noodzakelijk om de veiligheid van alle gezinsleden te kunnen garanderen en het geweld duurzaam te stoppen.

In Mechelen hebben we de laatste jaren via de ketenaanpak een methodiek ontwikkeld om samen met alle partners IFG aan te pakken. Deze methodiek blijven we inzetten voor de hoogrisico- en multiproblemsituaties van IFG. Daarnaast merken we dat het nodig is om sneller te kunnen samenwerken in complexe dossiers. Ook is het aanbod aan hulpverlening nog steeds erg versnipperd en betrokkenen worden nog te vaak van de ene naar de andere dienst doorverwezen, waardoor heel wat cliënten afhaken en hulp soms niet of te laat komt.

Dit kan en moet anders. Daarom willen we als Mechelse diensten en organisaties onze krachten bundelen en bouwen aan een lokaal Family Justice Center.

Europees logo FJC MechelenFamily Justice Center Mechelen

Het Family Justice Center (FJC) Mechelen wil vanop één locatie hulp bieden aan gezinnen die met intrafamiliaal geweld geconfronteerd worden. Door snel, adequaat en vraaggericht hulp te bieden, creëren we veiligheid in gezinnen.  FJC is momenteel een niet-rechtstreeks toegankelijke dienst. Dit wil zeggen dat cliënten via andere professionelen (arts, hulpverlener, politie-agent, ..) kunnen worden doorverwezen naar het FJC. Ons uitgangspunt is een gezinsgerichte aanpak waarbij we de noden en behoeften van alle gezinsleden in aanmerking nemen.

logoKK        Korte Keten Mechelen

De Korte Keten (KK) Mechelen wil situaties van intrafamiliaal geweld op een multidisciplinaire manier aanpakken. De Korte Keten is een samenwerkingsverband tussen politie, justitie en hulpverlening. De oorzaken van intrafamiliaal geweld zijn dikwijls complex.  Daardoor kunnen organisaties het probleem niet altijd alleen oplossen.  De Korte Keten wil helpen door samen te werken. De Korte Keten gaat samen met het gezin aan de slag.

Doelgroep

De ketensamenwerking richt zich op gezinnen met een problematiek van intrafamiliaal geweld waarin de veiligheid van de gezinsleden in het gedrang is, die te kampen hebben met problemen op meerdere levensdomeinen en waarin een gecombineerd traject van politie, justitie en hulpverlening nodig is.


Partners

Parket van de Procureur des Konings te Mechelen, Lokale politie arrondissement Mechelen, Provincie Antwerpen, CAW Boom Mechelen Lier, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Justitiehuis, Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, Sociale Dienst jeugdrechtbank, stad Mechelen afdeling preventie en veiligheid, Moderator bemiddelingsdienst, Sociaal Huis Mechelen, Psycho-sociale dienst gevangenis Mechelen, CM, De Voorzorg, CKG Betlehem en crisisteam -18.